മലയാളി പൊളിയെല്ലേ ????????tik tok malayalam????comedy+love +dance

2 Просмотры
Издатель
KeralaCollege #Girls and Boys Funny #Dubsmash Videos || Tik Tok Random #unnilalu Collections | PART 4 |

COURTESY:- Kerala College girls & Boys Three idiotd media Click :-

https://dubsmash.com/ https://www.musical.ly/en-US/

Musical.ly (stylized as musical.ly) is a Chinese video social network app for video creation and live broadcasting. The first prototype was released in April 2014, and the official version was launched in August of that year. Through the app, users can create 15-second to 1 minute videos and choose sound tracks to accompany them, use different speed options (time-lapse, fast, normal, slow motion, and epic) and add pre-set filters and effects. The app also allows users to browse popular "musers," content, trending songs and sounds and
hashtags.


As of July 2016, musical.ly has over 90 million registered users and an average of 12 million new videos posted every day[2] and by the end of May 2017 the app reached over 200 millions of users.[3] musical.ly is headquartered in Shanghai, China and has offices in San Francisco, California.[4]


On November 9, 2017, Bytedance Technology Co. acquired Musical.ly, Inc for as much as US $1 billion. Bytedance owns the rival company Tik Tok short video

ONAM YOUTUBE HITS :


BANGLORE- ONAM CELEBRATION Aavega 2k19 RoCkZ AKGCIHS Thakarppanzzz Malayalam Amazing group dance- by girls Govt TD Medical College| Onam | Tasak Tasak| Jimikki Kammal| Karuppu vellai| Flash mob Flash Mob [ Int Science ] | Onam Celebrations ROYAL MECH ONAM CELEBRATION | THE SWAGGIEST ONAM EVER | NSSCE | 2K17 |
MECHONAM Onam Celebration 2K17 - Gems Arts & Science College
College| Onam | Tasak Tasak| Jimikki Kammal| Karuppu vellai| Flash mob

Flash mob-onamcelebration-kidangoor-2016
Категория
Музыкальные видео
Комментариев нет.